Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày

29/09/2023

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hội thảo"Các giải pháp hỗ trợ DNNVV nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và phát triển thị trường"

Hội thảo cung cấp những khuyến nghị để DNNVV tận dụng ưu đãi từ các FTA cùng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng cần lưu ý để đáp ứng yêu cầu thị trường

Từ ngày
Đến ngày