Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Điều kiện tổ chức họp Hội đồng thành viên

Thứ năm, 05-12-2023 | 12:54:00 PM GMT+7 Bản in
Theo phản ánh của ông Trần Hoài Linh (Tây Ninh), Khoản 1 Điều 58 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định…”.

Ông Linh hỏi, tỷ lệ quy định trong Điều lệ bắt buộc phải tối thiểu bằng 65% trở lên, hay là Điều lệ có thể quy định một tỷ lệ lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng 65%?

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Với quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Doanh nghiệp 2020: "1. Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định".

Điều lệ công ty có thể quy định một tỷ lệ lớn hơn (số thành viên dự họp sở hữu trên 65%) tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Nếu cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu dưới 65% vốn điều lệ là trái với quy định.

Theo Mai Chi (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/dieu-kien-to-chuc-hop-hoi-dong-thanh-vien-102231128110530968.htm

Ý kiến bạn đọc (0)