Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xét nâng lương trước hạn thế nào?

Tháng 4/2021, giáo viên được xét theo lương mới, tất cả giáo viên tiểu học hạng II hưởng lương 4,0. Như vậy, lần tăng lương trước thời hạn của bà Huyền không còn ý nghĩa. Bên cạnh đó lần tăng lương năm 2021 sẽ khiến bà không được tham gia xét nâng lương trước thời hạn năm 2024 vì quy định không được tăng lương trước thời hạn 2 lần liên tiếp. Trong khi đồng nghiệp của bà chưa được xét lần tăng năm 2021 thì vẫn có thể xét năm 2024.

Bà Huyền hỏi, với trường hợp của bà thì lần tăng lương trước thời hạn năm 2021 có được xoá bỏ hay vẫn tính là được nâng lương trước thời hạn để năm 2024 bà xin xét nâng lương trước thời hạn?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Việc bổ nhiệm, xếp lương giáo viên tiểu học thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT, theo đó, giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) nếu đạt các tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) và được áp dụng bảng lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.

Việc nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT. Theo đó, không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (Điểm d, Khoản 1, Điều 3).

 

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/bo-nhiem-chuc-danh-nghe-nghiep-xet-nang-luong-truoc-han-the-nao-10222091911130033.htm