Có được tham gia thiết kế và giám sát cho cùng một dự án?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tổ chức tham gia hoạt động thiết kế và giám sát thi công xây dựng cần đáp ứng các quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức được quy định tại Khoản 4 Điều 148 Luật Xây dựng năm 2014, được sửa đổi, bổ sung tại Điểm a Khoản 53 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức thiết kế được quy định tại Điều 93 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 32 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng được quy định tại Điều 96 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Lĩnh vực và phạm vi hoạt động của chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được quy định tại Phụ lục VII Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung tại Phụ lục VII Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

Pháp luật về xây dựng không quy định đơn vị tham gia thiết kế công trình thì không được tham gia giám sát thi công xây dựng công trình thuộc dự án do mình thiết kế. Nội dung hỏi của ông đến quy định pháp luật về đấu thầu, đề nghị ông liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Đề nghị ông Giang nghiên cứu, thực hiện bảo đảm tuân thủ theo các quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về đấu thầu và các quy định khác có liên quan.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/co-duoc-tham-gia-thiet-ke-va-giam-sat-cho-cung-mot-du-an-102240514111635382.htm