Điều kiện hưởng trợ cấp chuyển vùng theo Nghị định 76

Ngày 28/4/2017, theo Quyết định số 582/QĐ-TTg, xã Hợp Thành chuyển từ xã khu vực III thành xã khu vực II.

Tính từ tháng 3/2005 đến hết tháng 4/2017, vợ ông Linh có 12 năm 2 tháng công tác trong vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ quy định, khi nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Ông Linh hỏi, trường hợp của vợ ông có được hưởng trợ cấp một lần theo Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP hay không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2019.

Tháng 4/2017, xã Hợp Thành từ xã khu vực III sang thành xã khu vực II (không phải xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn), không thuộc phạm vi, đối tượng áp dụng chính sách quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Thái Nguyên thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông Hoàng Ngọc Linh liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/dieu-kien-huong-tro-cap-chuyen-vung-theo-nghi-dinh-76-102230321151807437.htm