Có phải điều chỉnh dự án khi bổ sung chi phí tư vấn?

Hiện nay, tại giai đoạn thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (thiết kế bản vẽ thi công) có phát sinh 1 khoản mục chi phí tư vấn là tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc, tuy nhiên việc phát sinh chi phí này không làm thay đổi tổng mức đầu tư của dự án.

Công ty ông đang trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung, theo đó sẽ bổ sung gói thầu này để thực hiện do giai đoạn trước không có gói thầu này, tuy nhiên Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng cần phải điều chỉnh dự án trước khi trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Ông Hải hỏi, việc bổ sung chi phí này có dẫn đến phải điều chỉnh dự án hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc áp dụng quy định pháp luật về xây dựng tương ứng với thời điểm thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

Việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng thực hiện quy định tại Điều 61 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Khoản 18 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14, Điều 19 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Hiện nay, đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, việc điều chỉnh tổng mức đầu tư thực hiện theo Điều 9 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; việc xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thực hiện theo Phụ lục VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng.

 

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/co-phai-dieu-chinh-du-an-khi-bo-sung-chi-phi-tu-van-102230201155048415.htm