Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày

28/11/2018

Trung tâm hỗ trợ DNNVV

Diễn đàn "TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO DNNVV THAM GIA THỊ TRƯỜNG TRONG NỀN KINH TẾ SỐ"

Nhằm hỗ trợ các DNNVV Việt Nam kinh doanh thành công và tham gia vào thị trường trong nền kinh tế số, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Facebook tổ chức diễn đàn “Tăng cường năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia thị trường trong nền kinh tế số” tại thành phố Đà Nẵng

Từ ngày
Đến ngày