Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày

07/06/2018

Trung tâm hỗ trợ DNNVV

Tập hợp ý kiến DNNVV

Để cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn nữa, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiến hành tập hợp ý kiến của các doanh nghiệp về các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và nhu cầu.

Từ ngày
Đến ngày