Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề xuất xây dựng định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng y tế

Thứ sáu, 13-05-2018 | 13:29:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định xây dựng định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành y tế.

 

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành y tế: là các máy móc, thiết bị có đủ tiêu chuẩn tài sản cố định dùng trong ngành y tế thuộc lĩnh vực khám chữa bệnh, nghiên cứu, đào tạo cán bộ y tế, y tế dự phòng.

Định mức được xây dựng và áp dụng cho từng cơ sở y tế, xác định mức tối đa được phép sử dụng của từng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ chuyên môn của cơ sở y tế. Định mức được xây dựng phải đảm bảo tính ổn định, được thực hiện trong thời gian dài. Khi có sự thay đổi về công nghệ, phạm vi chuyên môn, quy mô hoạt  động hoặc các yếu tố khác làm cho định mức không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn thì các tổ chức, cá nhân áp dụng định mức có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét điều chỉnh hoặc xây dựng mới cho phù hợp.

Định mức các bước công việc tương tự nhau trong các nhiệm vụ chuyên môn của các lĩnh vực khác nhau thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ cần bảo đảm sự phù hợp, không khác biệt, mâu thuẫn. Đảm bảo sự tập trung thống nhất trong quản lý nhà nước của Bộ về công tác xây dựng định